Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८

प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८

2 कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७९

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७९

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction